Sáng ngày 27/2/2020 trường THCS Châu Can tổ chức tập huấn cho CBGVNV về COVID-19