Ban giám khảo Hội diễn văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11