THẦY GIÁO : TRỊNH NGỌC DƯ

Quê quán : Cổ Châu - Châu Can - Phú Xuyên

Phó hiệu trưởng : 1967 - 12/1980

THẦY GIÁO : VŨ QUANG LẠI

Quê quán : Nghĩa Lập - Châu Can - Phú Xuyên

Phó hiệu trưởng : 1981 - 12/1984

 

THẦY GIÁO : NGUYỄN QUANG TRÁC

Quê quán : Giẽ Thượng - Phú Yên - Phú Xuyên

Phó hiệu trưởng : 1987 - 2005

CÔ GIÁO : PHẠM THỊ THANH HIỀN

Quê quán : Ba Vì - Hà Tây

Phó hiệu trưởng : 1984 - 1985

THẦY GIÁO : CAO ĐỨC CƯỜNG

Quê quán : Tư Can - Châu Can - Phú Xuyên

Phó hiệu trưởng : 07/2002 - 12/2009

THẦY GIÁO : LÊ THANH HẢI

Quê quán : Kiều Đông - Đại Xuyên - Phú Xuyên

Phó hiệu trưởng : 10/2005 - 05/2009

Hiện nay : TVHU-Trưởng ban tổ chức huyện Ủy Phú Xuyên

CÔ GIÁO : TRƯƠNG TÚ PHƯƠNG

Quê quán : Giẽ Hạ - Phú Yên - Phú Xuyên

Phó hiệu trưởng : 12/01/2010 -9/2013

CÔ GIÁO : NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN

Quê quán : Cổ Châu - Châu Can - Phú Xuyên

Phó hiệu trưởng : 12/01/2010 đến nay