UBND HUYỆN PHÚ XUYÊN

   TRƯỜNG THCS CHÂU CAN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC 

TRƯỜNG THCS CHÂU CAN GIAI ĐOẠN 2010 -2020

                                                                                           (Trích)

I.Mục tiêu chung: Xây dựng nhà trường trở thành một cơ sở giáo dục có vị thế và uy tín về chất lượng giáo dục và đào tạo của huyện, là một mô hình phát triển trong đó mọi học sinh được tôn trọng, được hợp tác, giao lưu, được phát triển các năng lực cá nhân, có xu hướng hợp tác, phù hợp với sự phát triển của Thủ đô và đất nước.

II. Chỉ tiêu cụ thể

1. Đối với đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên

- Đảm bảo đủ biên chế được giao về đội ngũ thầy cô giáo, nhân viên: 50. Trong đó BGH có 03 đồng chí; đội ngũ nhân viên 8 người. Giáo viên đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu.

- 100% đạt chuẩn đào tạo và chuẩn nghề nghiệp,trên 80% có trình độ đào tạo trên chuẩn. Chất lượng đội ngũ giáo viên Khá, Giỏi : 85 %, không có giáo viên yếu chuyên môn.

-- 100% cán bộ, giáo viên có chứng chỉ Tin học và sử dụng thành thạo CNTT phục vụ cho chuyên môn của mình. 30% cán bộ, giáo viên biết sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp.

.2. Học sinh

-  Số lớp: 15-18; số học sinh từ 500 đến 800 học sinh.

- Chất lượng giáo dục:

          + Trên 75% học sinh được xếp loại học lực Khá, Giỏi. HS có học lực yếu dưới 5%

          + Học sinh lớp 9 thi đỗ vào các trường THPT công lập trên 80%.

          + Trên 95% học sinh được xếp loại hạnh kiểm Khá, Tốt.

          + Học sinh được trang bị các kỳ năng sống cơ bản cần thiết nhất, có khả năng giao tiếp, hội nhập và thích ứng. Tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện.

          +Học sinh giỏi cấp huyện hàng năm trên 20%; hàng năm có 2-3 HSG thành phố.

3. Cơ sở vật chất

          - Tham mưu với các cấp xây dựng nhà tập đa năng, xây dựng thư viện theo tiêu chuẩn Thư viện tiên tiến, đủ các phòng bộ môn đạt chuẩn theo quy định. Nâng cấp hệ thống nhà xe của giáo viên, học sinh; đầu tư hệ thống nước sạch cho giáo viên, học sinh. Giữ vững danh hiệu trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn mới.

Châu Can,ngày 20  tháng 9 năm 2010

                                                                             Hiệu trưởng

                                                                                                                                (đã ký)

                                                                            Cao Đức Cường