BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

1. Chủ tịch: Đồng chí NguyễnVăn Gập

2.Phó Chủ tịch: Đồng chí Phạm Thị Kim Thoa

3. Ủy viên:

-Đồng chí: Đỗ Thị Hoàng Yến- Phụ trách Nữ công

-Đồng chí: Nguyễn Thị Châm- Phụ trách Đời sống

-Đồng chí:Nguyễn Ngọc Sơn- Kế toán